ทางเข้า SBOBET เสนอ กติกากระโดดไกล และการเล่นลูกวอลเลย์บอลด้วยมือและแขน

กติกา SBOBET ในการแข่งขันกระโดดไกล

การกระโดดไกลนอกจากนักกีฬาจะต้องมีทักษะในการสปริงเท้าที่ดีแล้ว SBOBET นักกีฬาชนิดนี้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษเพื่อไปใช้ในการแข่งขัน คือ ต้องมีพื้นฐานการวิ่งที่เร็ว ข้อเท้าต้องแข็งแรงเพื่อการสปริงข้อเท้าที่ดี และจะส่งผลให้นักกีฬากระโดดได้ไกล สำหรับกติกาที่ใช้ในการแข่งขันกระโดดไกลมีดังนี้

1.ทางวิ่งมีความกว้าง 1.22 เมตร ยาว 40 เมตร

2.กระดานเริ่มกระโดด ควรทาด้วยสีขาวและติดกับกระดานเริ่มกระโดดทางด้านหลุมทรายบรรจุด้วยดินน้ำมันหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ทางเข้า SBOBET ผิวด้านบนสุดของดินน้ำมันทำมุมกับกระดานเริ่มกระโดด 30 องศา สูงจากกระดานเริ่มกระโดดไม่เกิน 7 มิลลิเมตร เพื่อบันทึกรอยเท้าของนักกีฬาที่เหยียบล้ำกระดานเริ่มกระโดด ซึ่งถือว่าฟาวล์หรือผิดกติกา SBOBET กระดานกระโดดควรอยู่ห่างจากขอบของหลุมทรายอย่างน้อย 1 เมตร ระยะห่างกระดานเริ่มกระโดดกับสุดของหลุมทรายควรห่างกันอย่างน้อย 10 เมตร

3.หลุมทราย ควรมีความกว้างอย่างน้อย 2.75 เมตร และมีความยาวเมื่อนับจากกระดานเริ่มกระโดด 10 เมตร ระดับของทรายในหลุมทรายควรปรับให้เสมอกับระดับของกระดานเริ่มกระโดด

4.เมื่อมีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 8 คน ให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนทำการแข่งขันกันคนละ 3ครั้ง เพื่อคัดเลือกผู้ที่ทำสถิติได้ดีที่สุดไว้ 8คน จากนั้นให้นักกีฬา 8 คนที่คัดเลือกไว้ทำการแข่งขันอีกคนละ 3 ครั้ง เพื่อคัดเลือกจัดอันดับหาผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน แทงบอลออนไลน์ ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขัน 8 คนหรือน้อยกว่า นักกีฬาแต่ละคนมีสิทธิ์แข่งขันได้คนละ 6 ครั้ง

5.การวัดระยะทางกระโดดไกล วัดจากรอยที่ปรากฏบนหลุมด้านใกล้กับกระดานเริ่มกระโดดมากที่สุด

ในการแข่งขันกระโดดไกลแต่ละครั้ง นักกีฬาแต่ละคนจะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 1 นาที 30 วินาที และต้องปฏิบัติตามกติกาที่ได้ระบุไว้อย่างเคร่งครัด

การเล่นลูกวอลเลย์บอล SBOBET ด้วยมือและแขน

การเล่นลูกบอลด้วยมือและแขนมีความสำคัญมากต่อการเล่นวอลเล่ย์บอล SBOBET เพราะผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะนี้เล่นอยู่เสมอ นับตั้งแต่การรับลูกเสิร์ฟ การรับลูกตบ การตอบโต้ และการตั้งลูกบอล เป็นต้น ซึ่งวิธีการเล่นอาจใช้บริเวณแขนท่อนล่าง มือ นิ้วมือหรือสันมือ โดยพิจารณาการใช้ให้ถูกต้องและหาความเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นๆ แต่ทักษะที่สำคัญเป็นที่นิยมฝึกหัดเพื่อประโยชน์ในการเล่นทั่วๆไปได้แก่

การเล่นลูกมือล่าง หมายถึงการใช้มือทั้งสองข้างเล่นลูกวอลเล่ย์บอล SBOBET โดยการจับหรือประสานมือทั้งสองให้ชิดกัน กระดูกแขนที่ติดกับหัวแม่มือตั้งขึ้นเป็นสัน พยายามจัดให้แขนและนิ้วหัวแม่มือเรียงขนานกันไป แขนเหยียดตึงเป็นท่อนเดียวกัน นิ้วหัวแม่มือต้องเรียงชิดเสมอกัน หรืออาจจะจับด้วยวิธีประสานนิ้วนอกจากนิ้วหัวแม่มือ หรือวิธีวางหลังมือไว้ในอุ้งมืออีกข้างหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับเด็กๆเพราะทำให้การจับมือทั้งสองกระชับมั่นยื่งขึ้น

การเล่นลูกมือบน หมายถึงการเล่นลูกวอลเล่ย์บอลด้วยนิ้วมือ SBOBET โดยการใช้นิ้วดีดลูกบอลไปยังจุดหมาย การปฏิบัติเช่นนี้อาจเรียกว่าการแตะชูลูก การชงลูกหรือการเซตก็ได้ การรับลูกมือบนนั้นเป็นการรับลูกวอลเล่ย์บอลที่คู่ต่อสู้ส่งมาอย่างแรง ให้ตั้งชูขึ้นก่อนแล้วจึงหาหนทางส่งลูกโต้ตอบกลับไปหาคู่ต่อสู้

ทั้งนี้ลูกวอลเล่ย์บอลที่แรงนั้น หากเราส่งลูกข้ามตาข่ายเลยทันทีอาจทำให้ลูกออกนอกสนามได้ https://sbobeth.com/ หรือไม่ก็ไปตกในทิศทางที่เราไม่ต้องการและอาจจะทำให้คู่ต่อสู้โต้ลูกกลับมาหาเราได้ง่าย