กรีฑาประเภทลู่ที่น่าสนใจ

กรีฑาประเภทลู่ จะเป็นการวิ่งในลู่วิ่ง ซึ่งแบ่งออกเป็นการวิ่งระยะสั้น การวิ่งผลัด และการวิ่งข้ามรั้ว ซึ่งการวิ่งในลู่วิ่งแต่ละรายการจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป และบุคคลที่จะทำการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่ได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีทักษะเฉพาะตัวพอสมควร และได้มีความอดทนในการฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัดและถูกวิธี และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีใจรักนั่นเอง

การวิ่งระยะสั้นในกรีฑาจะหมายถึง การวิ่งในทางวิ่งที่เรียบ ระยะทางในการวิ่งไม่เกิน 400 เมตรนับจากจุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัย โดยจะแบ่งการแข่งขันออกตามระยะทาง เช่น 100 เมตร 400 เมตร เป็นต้น โดยเน้นไปที่ความเร็วในการวิ่งและความสนุกสนานของการแข่งขันนั่นเอง

ส่วนการวิ่งระยะกลางในกรีฑาจะหมายถึง การวิ่งในทางวิ่งที่เรียบเป็นระยะทาง 800 เมตร และ 1,500 เมตร การวิ่งระยะกลางเป็นกรีฑาที่ต้องมีความอดทนในการวิ่ง เพราะต้องต่อสู้กับสภาพทางด้านร่างกาย เพศ และวัย

การวิ่งผลัดในกรีฑาจะหมายถึง การวิ่งแข่งขันตามระยะทางที่กำหนด SBOBETโดยมีผู้วิ่งต่อกันเป็นช่วงๆ โดยมี การรับส่งสิ่งของหรือคฑาต่อเนื่องกันไปจนหมดระยะทางที่กำหนดไว้ และผู้วิ่งจะสามารถวิ่งได้ก็ต่อเมื่อถือสิ่งของหรือคฑาไว้ในมือเท่านั้น

การวิ่งข้ามรั้วในกรีฑาจะหมายถึง การวิ่งไปตามลู่วิ่งและกระโดดข้ามรั้วตามระยะทาง และความสูงของรั้วที่กำหนดไว้