การใช้งานอุปกรณ์ในกีฬายิงธนู มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ

ธนูที่มีการใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ ธนูแบบดั้งเดิม หรือ Traditional Archery และธนูแบบสมัยใหม่ หรือ Modern Archery นั่นเอง

ธนูแบบดั้งเดิม หรือ Traditional Archery เป็นธนูแบบดั้งเดิมที่มีการใช้มาตั้งแต่แรก ซึ่งการใช้ธนูประเภทนี้จะต้องใช้ทักษะของนักยิงธนูมากที่สุดโดยไม่มีการใช้อุปกรณ์อื่นๆในการยิงเลย SBOBET ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เล็งหรืออุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักที่มีใช้กันในธนูสมัยใหม่ ลักษณะของธนแบบดั้งเดิมจะเรียบง่ายเหมือนที่เราเห็นดันได้ตามภาพยนตร์โบราณทั่วไป อาจจะเรียกว่าเป็นแบบ Selfbow หรือ Stick & String โดยตัวคันธนูจะทำจากไม้เท่านั้น

ส่วนกีฬายิงธนูแบบสมัยใหม่ หรือ Modern Archery นั้นยังสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามวิธีการใช้งานของธนู นั่นคือ ธนูที่ใช้ในการล่าสัตว์หรือ Hunting Bow และธนูที่ใช้ในการแข่งขัน หรือ Competition Bow ซึ่งธนูทั้ง 2 แบบนี้จะมีความแตกต่างกัน โดยที่ธนูแบบที่ใช้ในการล่าสัตว์จะมีลักษณะของคันธนูที่สั้นกว่าธนูแบบที่ใช้ในการแข่งขัน และจะมีระยะในการง้าวธนูได้ไกลกว่า เพื่อให้สามารถส่งธนูออกไปได้ไกล ส่วนธนูแบบที่ใช้ในการแข่งขันนั้นจะเรียกว่าแบบ Recurve ซึ่งมีจะมีความแม่นยำในการยิงมากกว่าธนูที่ใช้ในการล่าสัตว์