จุดประสงค์ของการเล่นกีฬาเปตอง SBO

SBO
SBO

จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของกีฬาเปตอง ความมุ่งหมาย การที่เล่นกีฬาเปตองนั้นจะต้องมีจุดหมายและเป้าหมายในการเล่นกีฬาชนิดนี้ความมุ่งหมายในการเล่นการสร้างสมรรถภาพทางกายในการเล่นกีฬาเปตองได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วนกันดังนี้

1. ความมุ่งหมายทั่วไป ความมุ่งหมายในการเล่นการสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านสรีรวิทยาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย อาจแบ่งๆได้เป็นช่วงเป็นตองดังนี้
– ใช้ให้กิจกรรมการเล่นกีฬาเปตองให้ช่วยร่างกายของผู้เล่นได้อบอุ่น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การแข่งขัน การเริ่มที่จะออกกำลังกาย
– ให้กีฬาเปตองเป็นกิจกรรมการบริหารร่างกาย เพื่อเป็นสาเหตุให้เกิดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆให้มีความแข็งแรงและให้กล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงไม่ให้มีการเติบโตขึ้นเท่าที่ควร
– ในการเล่นกีฬาเปตองให้เป็นการยืดเส้นสายของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆและที่สำคัญโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่หดสั้นลงเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหว SBO และการทำงานของระบบกล้ามเนื้อต่างๆให้ความสามารถเคลื่อนไหวได้ไปอย่างเต็มที่
– ในการเล่นกีฬาเปตองเล่นเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการที่ทำงานอย่างหนักมาและเป็นการผ่อยคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อในส่วนหลังที่กล้ามเนื้อส่วนนี้ได้ทำงานอย่างหนัก
– เพื่อช่วยในเรื่องของการพัฒนาและรักษาให้กลไกลการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทางที่ดีขึ้นในขณะที่ทำการเล่นกีฬาเปตองให้สมบูรณ์ไปด้วยดีนั้นจะต้องเล่นด้วยความคิดและประสิทธิภาพในระหว่างการเล่น

2. ความมุ่งหมายเฉพาะ ในการซ้อมกีฬาเปตองในแต่ล่ะครั้ง ผู้ที่ทำการเล่นและผู้ที่ให้ความรู้คอยแนะนำวิธีการเล่นความมุ่งหมายนั้นจะสร้างอะไร และท่าบริหารในท่าใดที่ทำให้การสร้างสมรรถภาพให้สมบูรณ์ที่สุด

ท่าบริหารร่างกายลำตัวและส่วนบนของร่างกายของกีฬาเปตอง
ท่าบริหารลำตัวทั่วไป

1. เท้าทั้ง 2 ข้างควรมีระยะที่ห่างกันพอประมาณ มือทั้ง 2 ข้างเท้าบริเวณสะเอวไว้ พร้อมกับการบิดลำตัวไปทางด้านซ้ายมือและด้านทางขวามือโดยทำในลักษณะนี้สลับกันไปมา

2. เท้าทั้ง 2 ข้างควรมีระยะที่ห่างกันพอประมาณ แขนทั้ง 2 ข้างอยู่ข้างลำตัวของผู้ปฏิบัติ บิดตัวไปทางด้านข้างพร้อมกับการสลับก้มตัวไปทางด้านหน้า มือแตะบริเวณปลายเท้าทั้ง 2 ข้าง

3. เท้าทั้ง 2 ข้างควรมีระยะที่ห่างกันพอประมาณ พร้อมกับการก้มหรือเป็นการโน้มลำตัวไปทางด้านหน้า เหยียดแขนทั้ง 2 ข้างไปทางด้านหน้าให้เหนือขึ้นศีรษะไปจับกันเป็นในลักษณะของวงกลมจากนั้นให้ไปการหมุนบริเวณสะเอวไปมาอย่างช้าๆ

4. เท้าทั้ง 2 ข้างควรมีระยะที่ห่างกันพอประมาณ แขนทั้ง 2 ข้างเหยียดเหนือข้ามศีรษะไป พร้อมกับการยกขาขึ้นไปทางด้านข้างของลำตัวโดยการทำนั้นทีล่ะขา

การบริหารศีรษะหรือคอเมื่อเล่นกีฬาเปตอง
1. ให้ผู้ฝึกนั้นได้ยืนให้เท้าทั้ง 2 ข้างชิดติดกันพร้อมกับมือทั้ง 2 ข้างไปเท้าในบริเวณสะเอวไว้ ค่อยๆหันศีรษะไปทางด้านซ้ายและด้านขวาอย่างช้าๆ แต่บางจังหวะให้เร็วบ้างหรือเป็นการทำในลักษณะสลับกันเร็วและช้า

2. ให้ผู้ที่ปฏิบัติยืนให้ลำตัวตั้งฉากกับพื้น เท้าทั้ง 2 ข้างชิดติดกันพร้อมกับการหมุนศีรษะช้ากับเร็วให้สลับกันไปมา

3. ให้ผู้ที่ปฏิบัติยืนให้ลำตัวตั้งฉากกับพื้น เท้าทั้ง 2 ข้างชิดติดหมุนศีรษะจากทางซ้ายไปทางด้านขวาเป็นวงกลม และหมุนจากด้านขวามาทางด้านซ้ายเป็นในลักษณะของวงกลมให้ทำสลับกันไปมา