กติกาของกีฬากระโดดน้ำ

กีฬากระโดดน้ำจะเป็นกีฬาที่ผู้เล่นจะต้องกระโดดน้ำจากกระดานกระโดดและกระดานสปริงที่ตั้งอยู่บริเวณขอบสระน้ำ โดยมีทั้งท่าบังคับในการกระโดดและท่าที่นักกีฬาสามารถเลือกได้เอง และใครที่ทำคะแนนรวมในท่ากระโดดแต่ละท่าได้มากที่สุดจะถือเป็นผู้ชนะ กีฬากระโดดน้ำเป็นกีฬาที่เล่นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย SBOBET โดยจะมีกติกาในการเล่นดังนี้

1. คณะกรรมการในการตัดสินให้คะแนนจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 5-7 คน และจะมีเลขานุการ 2 คน โดยคณะกรรมการจะมีหน้าที่ในการควบคุมให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างถูกต้องและตรงกับกติกา ส่วนเลขานุการจะมีหน้าที่ในการจดบันทึกการให้คะแนนของคณะกรรมการ

2. ก่อนการแข่งขันอันดับแรกผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับท่าที่ใช้ในการกระโดดลงในแบบฟอร์มเพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้คะแนนในแต่ละท่าได้ถูกต้อง สำหรับท่าในการกระโดดที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ ท่าพับเอว, ท่าตัวตรง, ท่ากอดเข่าหมุนเกลียว เป็นต้น และสำหรับกลุ่มต่างๆ ของท่าที่ใช้ในการแข่งขันกีฬากระโดดน้ำจะได้แก่ กระโดดหน้า,กระโดดหลังหัวลง, กระโดดหน้าพุ่งหลาวหลัง, กระโดดหน้าพุ่งหลาวหน้า, กระโดดหน้าบิดตัวครึ่งรอบ และท่ากลับหัวกระโดด

3. การให้คะแนนของกรรมการแต่ละคนสามารถให้ได้ทั้งแบบคะแนนเต็มและแบบครึ่งคะแนน โดยการกระโดดแต่ละครั้งจะมีคะแนนเต็มเท่ากับ 10 คะแนน เลขานุการจะเป็นผู้จดบันทึกคะแนนในท่ากระโดดแต่ละครั้ง และจะทำการตัดคะแนนที่ได้สูงสุดและต่ำสุดออกไป จากนั้นจะทำการวมคะแนนแล้วนำมาคูณด้วยคะแนนระดับความยากของแต่ละท่า ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นคะแนนที่กระโดดได้ในท่านั้นๆ และถ้าผู้เข้าแข่งขันกระโดดในท่าอื่นนอกเหนือจากท่าที่ลงไว้ในแบบฟอร์มจะถือว่าผิดกติกาและจะถูกหักคะแนนสูงสุด 2 คะแนน สำหรับท่ากระโดดท่าไหนที่เกิดเสียโดยสาเหตุต่างๆ คณะกรรมการจะอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถกระโดดแก้ตัวในท่านั้นๆ ใหม่ได้อีกครั้ง

สำหรับกีฬากระโดดน้ำจะเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับบุคคลทั่วไป และยังเป็นกีฬาที่ได้รับการบรรจุให้มีแข่งขันกันในกีฬาหลายประเภทโดยเฉพาะในกีฬาโอลิมปิก