ประวัตินักกีฬากรีฑา SBO ในประเทศไทย

ประวัติกรีฑา SBO ในประเทศไทย กีฬากรีฑามีการเริ่มเล่น เริ่มสอนโดยครูชาวอังกฤษ ซึ่งได้เข้ามาสอนให้กับนักเรียนไทยได้ฝึกเล่นกันที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากนั้นกีฬากรีฑาก็เริ่มแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันมากในช่วงปีพ.ศ.2440 กรีฑามีการเริ่มอย่างเป็นทางการเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปและเมื่อเสด็จนิวัติกลับประเทศไทย
ทางราชดาลได้มอบหมายให้กระทรวงธรรมการครูนักเรียนและและประชาชนทุกคนได้ร่วมกันจัดการแข่งกันกีฬากรีฑานักเรียนและประชาชนขึ้น ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2440 ที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่นั้นมาก็มีการจัดการแข่งขันกรีฑาเป็นประเพณีสืบทอดกันมาโดยตลอดต่อมาเมื่อพ.ศ.2476 รัฐบาลได้จัดตั้งกรมพลศึกษาขึ้นและกรมพลศึกษาก็ได้ก็ได้มีนโยบายส่งเสริมการกีฬาขึ้น จากนั้นก็ได้มีความพัฒนาและเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆกรีฑายังได้รับการสนับสนุนจัดให้มีการแข่งขันหลายๆประเภทอีกด้วย เช่น กรีฑาระหว่างโรงเรียน กรีฑาระหว่างมหาวิยาลัย และกรีฑาระหว่างประชาชน เป็นต้น และต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2494 ไทยได้สมัครเป็นสมาชิกของสหพันธ์กรีฑาโลกด้วย อีกทั้งยังได้จัดตั้งสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอีกด้วย

ส่วนในปีพ.ศ.2504 ก็ได้มีการจัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬา SBO แห่งประเทศไทยขึ้นซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมกีฬาประชาชน ซึ่งจะจัดให้มีการแข่งขันในทุกๆปีหมุนเวึยนกันไปและในปีพ.ศ.2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

มารยาทที่ดีของการชมกรีฑา มารยาทในการชมกีฬากรีฑาก็ไม่แตกต่างจากกีฬาประเภทอื่นๆที่ผู้เล่นจะต้องมีการเล่นที่ดีและผู้ชมจะต้องมีการชมที่ดีด้วยเช่นกัน การมีมารยาทที่ดีนั้นนอกจากจะช่วยทำให้การแข่งขันเป็นไปได้ด้วยดีแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้ผู้เล่นและผู้ชมมีคุณธรรมต่อการเล่นกีฬาด้วย ผู้ชมนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคมด้วยเป็นอย่างดีด้วย ผู้เล่นและผู้ชมที่ดีของกรีฑาจึงควรมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. มารยาทที่ดีของผู้เล่น
– ผู้เล่นกีฬากรีฑานั้นจะต้องมีการแต่งกายด้วยความสุภาพเรียบร้อย
– มีคำพูดวาจาที่สุภาพเรียบร้อย มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี รู้จักที่จะเอื้อเผื้อเผื่อแผ่ต่อทุกๆคน
– เคารพเชื่อฟังคำคัดสินของกรรมการตลอดการแข่งขัน
– ผู้เล่นนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฏกติกาอย่างเคร่งครัด
– เมื่อขนะหรือแพ้ไม่ควรแสดงกิริยาท่าทางดีใจหรือเสียใจมากเกินไป
– ก่อนและหลังการแข่งขันผู้เล่นที่ดีควรแสดงความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อผู้เล่นทุกคนเสมอ
– ในการแข่งขีนหรือการฝึกซ้อมไม่ควรยืมอุปกรณ์ของผู้อื่นมาใช้เด็ดขาด

2. มารยาทที่ดีของผู้ชมกีฬากรีฑา
– ผู้ชมที่ดีไม่ควรกล่าวถ้อยคำที่ไม่สุภาพเรียบร้อยเป็นการถากถางเยาะเย้ยนักกีฬาที่กระทำผิดพลาด
– ผู้ชมที่ดีควรแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกครั้งเช่นการปรบมือ
– ไม่เชียร์ในการส่อเ้สียดหรือในทางที่ไม่ดีต่อนักกีฬาทีมใดทีมหนึง่
– ไม่กระทำการใดๆที่จะทำให้ผู้ตัดสินกรรมการหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆปฏิบัติหน้าที่ไม่เรียบร้อย
– ผู้ชมที่ดีไม่ควรกระทำการใดๆที่ที่จะเป็นการกีดขวางการเล่นของผู้เล่น