11 ลักษณะนิสัยที่ดี ของผู้ฝึกสอนกีฬา

ไม่ใช่เรื่อยง่าย และไม่ใช่ใครก็ได้ ที่จะสามารถเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา(โค้ช) บางครั้งเราอาจเห็นเล่นกีฬาเก่ง ๆ ผันตัวมาเป็นการเป็นโค้ช แต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในการฝึกสอน เพราะการเป็นนักกีฬาที่เก่ง ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโค้ชที่เก่งเสมอไป ในทางกลับกัน คนที่เล่นกีฬาไม่เก่ง ไม่เคยไปถึงจุดสูง ๆ ในแข่งขัน อาจเป็นโค้ชที่เก่งกาจมีฝีมือในการฝึกสอนกีฬานั้น ๆ ก็เป็นได้ (ยกตัวอย่างเช่น ชนะชัย ศรีชาพันธุ์ คุณพ่อของภาราดร ศรีชาพันธุ์) เพราะการเป็นโค้ช เป็นเรื่องของ คน ที่ต้องสอน คน ให้เล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ การเล่นดี ไม่ใช่จุดประสงค์อย่างเดียวในการสอนของโค้ช และการเล่นดี SBOBET ก็ไม่ได้เป็นองค์ประกอบอย่างเดียว ที่จะทำให้ไปถึงจุดสูงสุดแห่งกีฬานั้น ๆ ผู้ฝึกสอนจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติหลายประการในการฝึกสอน ดังต่อไปนี้

1. ต้องมีจิตใจเป็นครู เข้าใจกฎและกระบวนการของการเรียนรู้ สามารถสอนได้อย่างดีและสาธิตวิธีการต่าง ๆ ให้นักกีฬาปฏิบัติตามได้

2. แนะนำแนวทางให้นักกีฬาได้ เมื่อนักกีฬามีปัญหา โค้ชต้องทำให้นักกีฬาเข้าใจและเชื่อฟัง แก้ไขปัญหาไปตามหลักการ

3. เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เอาความคิดเห็นเหล่านั้นมาพิจารณา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาทีม

4. รู้จักและใกล้ชิดกับนักกีฬา รับรู้รับฟัง ความทุกข์ สุข ของนักกีฬาในทีม คอยแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง และหาทางออกที่ดี เป็นกำลังใจให้อยู่เสมอ

5. ชื่นชมผู้กระทำดี กล้าตำหนิผู้กระทำผิด ติเพื่อก่อเพื่อประโยชน์แก่นักกีฬาและทีม

6. ต้องอดทน เพราะต้องคลุกคลีอยู่กับนักกีฬาและเกมอยู่ตลอด ต้องรู้จักผ่อนคลายทั้งร่ายกายและจิตใจ

7. ต้องมีจิตใจและอารมณ์ที่มั่นคง พยายามใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา

8. เป็นผู้ตรงต่อเวลา

9. มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายเหมาะสม ทั้งการสอนและการสาธิต

10. ต้องรู้จักหาวิธีการใหม่ ๆ มากระตุ้นให้นักกีฬามีกำลังกาย และกำลังใจ มีความตื่นตัว อยากฝึกซ้อมและแข่งขันอยู่เสมอ

11. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา อุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยในการสอนได้ดี เช่น ฟิล์มสไลด์ แผ่นภาพ แผนภูมิ ภาพ ภาพยนตร์