เมื่อวันที่กีฬามุ่งชนะผู้อื่นมากกว่าตนเอง

หากเราจะพูดกันอย่างโลกสวยนั้น ก็คงจะกล่าวว่าจุดประสงค์ในการเล่นกีฬานั้นเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง หากเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมก็คงเพื่อความสามัคคี เพื่อสมาธิ